Rizika amalgámu zveřejněná samotnými výrobci

Americký Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Occupational Safety and Health Administration; OSHA) požaduje dodání Bezpečnostního datového listu (BDL) pro jakékoli nebezpečné materiály, které pro zaměstnance na pracovišti představují nějakou hrozbu.

Cílem BDL je ochránit pracovníky tím, že jsou jim poskytnuty nejdůležitější informace o jakémkoli nebezpečném materiálu na jejich pracovišti. Datové listy obsahují například informace o fyzikálních vlastnostech materiálu, správných metodách uchovávání a zacházení, známá zdravotní rizika a nezbytné pohotovostní postupy.

Tyto listy musely také vytvořit výrobci amalgámových plomb, kteří dodávají své produkty do USA. Poskytované BDL obsahují znepokojivé důkazy o známých rizicích při používání rtuti v zubních plombách.

Připravili jsme pro vás souhrn těch nevýraznějších rizik z bezpečnostních datových listů od výrobců zubních amalgámů z celého světa.

Kerr Contour (Kalifornie, USA) a další…

„Tento výrobek obsahuje rtuť, která je ve státě Kalifornie označena za chemikálii způsobující vrozené vady i další reprodukční poškození.”

Ana 90 Duett (Švédsko)

„Rtuť se může hromadit v těle, a to může mít za následek nežádoucí účinky na zdraví.”

Goldsmith (New Jersey, USA)

„Opakované vystavení slabším účinkům nebo jednorázové vystavení silným účinkům může způsobit otravu rtutí. K symptomům patří třes, potíže s pamatováním a koncentrací, potíže s dásněmi, zvýšené slinění, ztrátu chuti k jídlu, nežádoucí hubnutí nebo změny nálady a osobnosti.”

„Rtuť může snižovat sexuální touhu.“

Ivoclar Vivadent (New York, USA)

Rtuť může způsobit potíže močového ústrojí, poruchy zraku, třes, slinění, stomatitidu, vypadávání zubů, namodralý lem dásní nebo může mít neurotoxické účinky.“

„Nedotýkejte se rozlité rtuti. Kapičky rtuti sesbírejte pomocí speciálního vysavače na rtuť.“

Original D Wykle (Nevada, USA)

„Oddělte pracovní a civilní oděv. Pracovní oděv ukládejte do speciálních skříněk. Před převlečením do civilního oděvu je nutno se osprchovat. U pracovníků, kteří jsou pravidelně vystaveni účinkům rtuti, nechte provést vstupní a pravidelné lékařské prohlídky se zaměřením na CNS – centrální nervový systém, kůži, plíce, játra, ledviny a gastrointestinální trakt.“

Oralloy MagiCaps (Švýcarsko)

„Vdechování rtuti způsobuje otravu. Rtuť má také nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt a centrální nervový systém člověka.“

Bethlehem Apparatus Company (Pensylvánie, USA)

„Rtuť je vysoce toxická, dráždivá a způsobuje senzibilizaci a neurologické symptomy. Dále vyvolává závažné nežádoucí zdravotní problémy při chronickém vystavování nízkým množstvím výparů. V případě naléhavé situace se zaměřte na bezpečné odstranění všech zbytků tohoto výrobku.“

„Hlavním cílovým orgánem spojeným s chronickým vystavením účinkům rtuti vdechováním je centrální nervový systém. Toto vystavení vede ke vzniku „eretismu“. Tento syndrom zahrnuje nepatrné nebo dramatické změny v chování osobnosti: depresi, strach, neklid, podrážděnost, bázlivost a nerozhodnost. Tyto tělesné a behaviorální vlastnosti jsou často doprovázeny nespavostí, ospalostí, bolestí hlavy, únavou. U pokročilejších případů se může objevit ztráta paměti, halucinace a mentální degenerace.“

„Uvádí se, že tento výrobek má účinky na reprodukční systém člověka.  U mužů s nadměrným vystavením účinkům rtuti je uváděna impotence. U žen, které jsou v práci vystaveny účinkům rtuti, jsou hlášeny poruchy menstruace, snížená ovulace a spontánní potraty. Rtuť se vylučuje v mateřském mléce.  Již existující respirační potíže, dermatitida, poruchy centrálního nervového systému, ledvinové potíže a dysfunkce jater se mohou vystavením účinkům tohoto výrobku zhoršit.“ Rtuť může být škodlivá nebo smrtelná pro kontaminované rostliny nebo živočichy.“

Ivensys (Massachusetts, USA)…

„K chronickému vystavení účinkům dochází častěji než k akutnímu a je primárně spojeno s poškozením centrálního nervového systému, které může být trvalé (např. parestezie rukou, rtů, dolní části nohou). K raným příznakům toxicity patří slabost, únava, anorexie, hubnutí a gastrointestinální poruchy. Pokud jsou hladiny expozice vysoké, objevuje se typický třes prstů, očních víček a rtů, který progreduje do celkového třesu celého těla. Jsou pozorovatelné psychické poruchy, pro které jsou typické změny chování a osobnosti, zvýšená popudlivost, ztráta paměti a deprese.“

Schein (Anglie)…

„Každý, kdo přijde s amalgámem do styku by měl podporovat bezpečné zacházení tím, že (1) poskytne svým zaměstnancům, zástupcům, smluvním partnerům a dalším, o kterých ví nebo tuší, že budou tento materiál používat, informace týkající se rizik a bezpečnosti, (2) stejné informace poskytne všem svým odběratelům tohoto výrobku a (3) požádá své zákazníky, aby tyto informace poskytli svým zaměstnancům, zákazníkům a dalším uživatelům tohoto výrobku.“

SDI (Austrálie)…

„Toxický při vdechování.“

SILMET (Izrael)…

„Počet amalgámových plomb u jednoho pacienta je nutno udržovat na minimu.“

Caulk – Disperalloy (USA)

„Použití amalgámu je KONTRAINDIKACÍ, což znamená, že tento materiál nelze používat, v následujících případech”.

  • Při proximálním nebo okluzálním kontaktu s odlišnými kovovými opravami.
  • U pacientů se závažnou ledvinovou nedostatečností.
  • U pacientů se známou alergií na amalgám.
  • Pro retrográdní a endodontické výplně.
  • Jako výplňový materiál pro lité korunky.
  • U šestiletých a mladších dětí.
  • U nastávajících matek.

Rtuť vyloučená při kondenzaci a neusazený amalgám může vyvolat amalgamaci neboli galvanický efekt, pokud je v kontaktu s jinými kovovými opravami. Pokud symptomy přetrvávají, je nutno amalgám nahradit jiným materiálem. Je třeba se vyhnout odstraňování klinicky přijatelných amalgámových plomb, aby se minimalizovalo vystavení účinkům rtuti, především u nastávajících matek

Opatření: Počet amalgámových plomb u jednoho pacienta je nutno udržovat na minimu. Vdechování výparů rtuti zubařským personálem lze zabránit správnou manipulací s amalgámem, používáním roušek, společně s vhodným odvětráváním. Vyhněte se kontaktu s pokožkou a noste bezpečnostní brýle a rukavice. Amalgámové zbytky uchovávejte v dobře utěsněných nádobách. Je nutno dodržovat předpisy pro likvidaci.

Safina – SAFARGAM (CZ)

Bezpečnostní informace pro likvidaci zbytků amalgamu a použitých kapslí

Zbytky amalgamů a amalgamových výplní jsou nebezpečný odpad kat. č. 18 01 10 – „Odpadní amalgám ze stomatologické péče“
a vykupujeme je k recyklaci prostřednictvím sítě obchodních zástupců SAFINA, a. s. Obalový materiál je možno odevzdat do sběru.
S vyprázdněnými kapslemi je nutno zacházet jako s nebezpečným odpadem kat. č. 15 01 10 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek – rtuti. Likvidujte je výhradně v souladu s legislativou platnou v ČR, nebo ve státě, ve kterém je amalgam v kapslované formě použí- ván! V ČR je nutno tento odpad předat k odstranění pouze oprávněné osobě podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Safina a.s. zpracovává také zaplněné kontejnery amalgamových separátorů.

Upozornění: Amalgamy mohou znečišťovat životní prostředí rtutí! Dbejte na to, aby nevnikly do žádné složky životního prostředí, zejmé- na do odpadních, povrchových a podzemních vod! Pro zachycování je povinnost používat účinný separátor amalgámu!

Veškeré výše uvedené citace jsou vybrány přímo z bezpečnostních datových listů materiálu, připojených na konci tohoto článku. Z nich se dozvíte další informace…

KERR-CONTOUR Amalgam MSDS
ANA-DUETT Amalgam MSDS
KERR-SYBRALOY Amalgam MSDS
GOLDSMITH-ALLOY Amalgam MSDS
IVOCLAR VIVADENT RE VALIANT Amalgam MSDS
ORIGINAL-D-WYKLE Amalgam MSDS
ORALLOY-MAGICCAPS Amalgam MSDS
BETHLEHEM APPARATUS Amalgam MSDS
IVENSYS-FOXBORO amalgam MSDS
SCHEIN-ALLOY Amalgam MSDS
SDI-PERMITE amalgam MSDS
SILMET-MSDS Amalgam MSDS

SAFINA-SAFARGAM